Följa John

I par
Dela in gruppen i par. Låt paren bestämma vem som skall vara "A" och vem skall vara "B". Låt praten diskutera hur de bestämde vem som var A och vem som var B.

Sedan får B börja leda och A går efter och härmar de rörelser som görs. Efter ett tag byter man vem som är John.

Följa John (4-5 personer)
Dela gruppen så varje grupp har cirka 4-5 deltagare. Låt gruppen bestämma vem av dem som skall börja leda. Låt dem sedan prata om hur beslutet togs.

Sedan får ledaren börja leda hela gruppen. Gruppen går efter ledaren på ett led och härmar de rörelser som görs. Efter ett tag avgår ledaren och förflyttar sig längst bak i ledet, då får den som förut var nummer två i ledet vara ledare. Håll på tills alla har varit ledare minst en gång.

Prata sedan efteråt om hur samtalen gick till och ifall alla fick tid till att prata.

Du kan även låta deltagarna ta ledarskapet ifrån varandra, så närsomhelst så kan någon ur ledet springa längst fram och börja leda de andra.
Exempel på användningsområden

De här övningarna är bra för att diskutera och få deltagarna att reflektera över hur beslut om vem som skall ledas kan tas och varför det är så. Kan öka medvetenheten om ens egen plats i gruppen.

Tänk på att det kan vara en känslig övning, så gör den inte ifall du inte känner dig trygg med att det kommer fungera på den grupp du har.

Övningen kan också göras som en lek utan att man diskuterar hur besluten togs. Eller göras som en lek vid ett tillfälle och göras med samtal ett annat tillfälle.

Lämna en kommentar